Palvelut

Energiatehokkuussuunnitelmat

Energiatehokkuussuunnitelma on kiinteistönpidon työkalu, jolla kiinteistön energiankäyttöä pyritään ohjaamaan hallitusti ja kustannustehokkaasti.

Energiatehokkuussuunnitelmassa tarkastellaan rakenteiden kuntoa ja järjestelmien toiminnallisuutta sekä tulevia peruskorjauksia energiatehokkuuden näkökulmasta.
Lopputuloksena on pitkäntähtäimen suunnitelma, joka ottaa huomioon tulevat korjaustarpeet ja muut energiankäyttöön vaikuttavat muutokset siten, että ne tukevat kiinteistön tavoitteita.

Samalla kiinteistönpidon tavoitteet selkeytyvät ja konkretisoituvat käytännön mahdollisuuksiksi.
Tavoitteena on luoda kiinteistön asukkaille, käyttäjille sekä teknisen huollon vastuuhenkilölle selkeä kuva kiinteistön nykyisestä energiankäytöstä ja kiinteistön kehittämisen suuntaviivoista.

Energiakatselmukset

Palvelu-, teollisuus- ja energia-alan kohteisiin on olemassa valmiita katselmusmalleja, joissa kohteet ja energiankäyttö käydään läpi järjestelmällisesti. Näihin ns. ”Motivan mallin” -mukaisiin energiakatselmuksiin ja -analyyseihin on saatavissa myös yhteiskunnan tukea.
Asuinkiinteistöille on oma asuinkerrostalon katselmusmalli, joka on laajuudeltaan edellisiä kevyempi, mutta keskittyy sisäilman laatuun ja kiinteistön käytön, rakenteiden ja järjestelmien taloudellisten säästömahdollisuuksien selvittämiseen.

Energiakatselmuksissa kartoitetaan toiminnan ja kiinteistön nykytilanne siten, että säästömahdollisuudet ja toimenpiteiden kannattavuus voidaan selvittää.

Saavutettavien tulosten kannalta on edullista kohdentaa katselmus kohteen tarpeiden mukaiseksi. Kokonaisuus saattaa kuitenkin edellyttää myös energianäkökulmaa laajempaa tarkastelua.

Suuren yrityksen energiakatselmus ja kohdekatselmukset

Vuonna 2015 voimaan tulleen energiatehokkuuslain 1429/2014 myötä ns. suuret yritykset on velvoitettu raportoimaan toimintansa energiankäytöstä ja energiatehokkuuden kehittämisestä. Tässä yrityksen energiankäyttönä tarkastellaan vain energiaosuudet, joista yritys maksaa mittaukseen perustuen.

Suuren yrityksen energiakatselmus on yhteenveto yrityksen eri toimintojen energiankäytöstä ja energiatehokkuuden kehittämissuunnitelmista.
Kohdekatselmuksella selvitetään yksittäisen kulutuskohteen kulutusrakennetta ja säästömahdollisuuksia tarkemmin. Kohdekatselmukset voidaan kohdentaa ja painottaa yrityksen kannalta mielenkiintoisiin energiankäyttökohteisiin, kunhan perusrajaukset lainsäädännön osalta toteutuvat.

Yrityksen energiakatselmus täytyy päivittää vähintään neljän vuoden välein ja kohdekatselmukset eivät voi olla neljää vuotta vanhempia.

Edellä mainitut katselmukset tuottavat osaltaan kustannussäästöjä energialaskun pienenemisenä, mutta vaikuttavuutta voidaan lisätä, jos energiatehokkuus viedään osaksi toimintakulttuuria ja hyödynnetään sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä.

Mittaukset

Ennen perusparannus- tai peruskorjausinvestointeja päätöksenteon perusteet, jotka määräävät muutosten laajuuden ja korjausajankohdan kannattaa kartoittaa riittävän luotettavasti.
Perusteiltaan virheelliset päätökset johtavat tarpeettoman suuriin kustannuksiin tai odotetut säästöt jäävät toteutumatta.

Olosuhde- ja energiamittauksissa mittausajanjakso kannattaa valita riittävän pitkäksi, jolloin mittavien suureiden pysyvyys ja muutokset eri käyttötilanteissa ja ajankohtina paljastuvat.

Voimme tarjota seuraavia loggerimittauksia:

  • ilman lämpötila -40 – +85 C°
  • ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila 0-100%, -20 – +85 C°
  • ilman hiilidioksidipitoisuus 0-2000 ppm
  • ultraäänivirtausmittaus / nestevirtauksen energiamittaus
  • sähköenergia